Get Adobe Flash player

Административни услуги „Местни данъци и такси“

Услуга 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси Покажи
Услуга 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни Покажи
Услуга 2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство Покажи
Услуга 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък Покажи
Услуга 2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация Покажи
Услуга 2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина Покажи
Услуга 2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване Покажи
Услуга 2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж Покажи
Услуга 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство Покажи
Услуга 2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства Покажи
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 71, Т. 2 ОТ ЗМДТ И ЧЛ. 18, АЛ. 5 ОТ НАРЕДБА № 32 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ИСКЪР за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване