Get Adobe Flash player

Административно-технически услуги Общинска собственост

Услуга 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти Покажи
Услуга 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот Покажи
Услуга 2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост Покажи
Услуга 2059 Издаване на заповед за изземване на имот Покажи
Услуга 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост Покажи
Услуга 2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти  Покажи
Услуга 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост Покажи
Услуга 2105 Установяване на жилищни нужди – картокетиране и издаване на удостоверение Покажи