Get Adobe Flash player

Административно-технически услуги Устройство на територията

Услуга 2027 Издаване на скици за недвижими имоти Покажи
Услуга 2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти Покажи
Услуга 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот Покажи
Услуга 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове Покажи
Услуга 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж Покажи
Услуга 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория Покажи
Услуга 2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове Покажи
Услуга 2112 Издаване на разрешение за строеж Покажи
Услуга 2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж Покажи
Услуга 2117 Одобряване на подробен устройствен план Покажи
Режим 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти Покажи
Услуга 2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ Покажи
Услуга 1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба Покажи
Услуга 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа Покажи
Услуга 2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти Покажи
Услуга 2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени Покажи
Услуга 2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива Покажи
Услуга 2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението Покажи
Услуга 2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект Покажи
Услуга 2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи Покажи
Услуга 2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти Покажи
Услуга 2083 Издаване на виза за проектиране Покажи
Услуга 2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока Покажи
Услуга 2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти Покажи
Услуга 2115 Попълване/поправка на кадастрален план Покажи
Режим 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти Покажи
Услуга 2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях Покажи
Услуга 2518 Изменение на план на новообразувани имоти Покажи
Услуга 2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет Покажи
Услуга 2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми Покажи